Non-Immigrant B - To Work in Thailand | Thị thực để xin làm việc tại Thái Lan

Non-Immigrant B - To Work in Thailand | Thị thực để xin làm việc tại Thái Lan

17 Sep 2019

NON-IMMIGRANT VISA B – TO WORK IN THAILAND

THỊ THỰC (VISA) LÀM VIỆC TẠI THÁI LAN

 

 1. Requirement/ Đối tượng:

This type of visa is issued to applicants who wish to enter the Kingdom to work./ Loại thị thực này dành cho những ai muốn nhập cảnh vào Thái lan để làm việc/ xin giấy phép lao động.

 1. Document Required/ Hồ sơ cần chuẩn bị:

2.1. Passport with validity not less than 6 months/ Hộ chiếu hoặc giấy thông hành còn thời hạn trên 6 tháng.

2.2. Filled Visa application form/ Đơn xin thị thực.

2.3. Recent 4 x 6 cm. photograph of applicant/ Một tấm hình 4x6 mới nhất. 

2.4. Guarantee letter from company in Thailand with details:/ Thư xác nhận của công ty tuyển dụng tại Thái Lan với các nội dung sau:

 • Job position/ Vị trí công việc 
 • Salary/ Mức lương 
 • Employment duration/ Thời hạn làm việc 

2.5. Letter of approval issued by Ministry of Labour/ Thư đồng ý từ Bộ Lao động Thái Lan:

 • Copy of WP.3: to obtain this letter, the applicant’s prospective employer in Thailand is required to submit Form WP.3 (ตท.3) at the office of Foreign Workers Administration, Department of Employment, Ministry of Labour (Tel. 02-2452745)./ Bản sao WP.3: để xin được thư này, công ty tuyển dụng tại Thái Lan phải nộp đơn WP.3 (ตท.3) tại văn phòng Quản lý Lao động nước ngoài, Cục tuyển dụng Lao động, Bộ Lao động Thái Lan (Số điện thoại: 02-2452745) 
  **Japanese nationals are exempted from submitting this letter./ ** Người mang quốc tịch Nhật Bản không cần phải có thư này. 
 • Copy of BOI: to obtain this letter, the applicant's prospective employer in Thailand is required to submit Form BOI at the Thailand Board of Investment. https://www.boi.go.th/index.php/ Bản sao BOI: để xin được thư này, công ty tuyển dụng tại Thái Lan phải nộp đơn BOI tại Bộ Đầu tư Thái Lan.  https://www.boi.go.th/index.php
 • Copy of Work Permit issued by the Ministry of Labour and alien income tax (Por Ngor Dor 91)./ Bản sao Giấy phép Lao động cấp bởi Bộ Lao động Thái Lan và bản sao kê nộp thuế Por Ngor Dor 91.

2.6. Corporate documents of company in Thailand:/ Những giấy tờ của công ty tuyển dụng tại Thái Lan:

 • Business Registration and Business license; DBD/ Giấy phép thành lập công ty; DBD 
 • List of shareholders/ Danh sách cổ đông công ty 
 • Company profile/ Hồ sơ giới thiệu về công ty
 • Details of business operation/ Chi tiết về hoạt động kinh doanh
 • Map indicating location of the company/ Bản đồ vị trí công ty tại Thái Lan 
 • Balance sheet, statement of Income/ Bản sao kê tài chính 
 • Taxes requires Por Por 20,  Por Por 30 and Por Ngor Dor 50 of the latest year./ Việc trả thuế của công ty, bắt buộc phải có thuế Por Por 20, Por Por 30 và Por Ngor Dor 50 mới nhất. 

Notes/ Ghi chú: Copies of company documents must be signed by the Board of Directors or authorised managing director and affixed seal of company./ Mọi giấy tờ của công ty phải có dấu mộc của công ty và chữ ký của người có thẩm quyền tại công ty. 

2.7. Additional requirements for some certain countries/ Yêu cầu thêm đối với một số quốc gia chỉ định:

 • Nationals of Certain Countries are required to apply for a visa only at Thai Embassy or Consulate-General in their home/residence country or at the designated Thai Embassy. For those who are residing in Vietnam and holding Vietnamese Residence Card, this applicant is able to apply for a visa./ Công dân các quốc gia chỉ định có tên trong danh sách (xem danh sách tại trang web Tổng lãnh sự quán) chỉ được phép xin thị thực tại Đại sứ quán hoặc Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại quốc gia nơi họ mang quốc tịch, hoặc tại Đại sứ quán Thái Lan được chỉ định riêng. Vì thế, trước khi nhập cảnh vào Thái Lan, vui lòng liên lạc với Đại sứ quán hoặc Tổng lãnh sự quán Thái Lan gần nhất. Trường hợp những công dân đang tạm trú tại Việt Nam và có “Thẻ tạm trú Việt Nam” có thể nộp hồ sơ xin thị thực.

*N.B./ Chú ý: 

 • Consular Affairs reserve the rights to request additional documents, interviewing, or refusing as deemed necessary./ Bộ phận Lãnh sự có quyền yêu cầu bổ sung, phỏng vấn, hoặc từ chối hồ sơ trong trường hợp cần thiết. 
 • Due to the COVID-19, Consulate requires 2 additional documents for applying Visa;/ Vì tình hình dịch bệnh COVID- 19, Tổng lãnh sự quán yêu cầu thêm 2 loại hồ sơ đối với nộp đơn xin Thị thực:
  • Health insurance with details;/ Bảo hiểm y tế bắt buộc nêu rõ: 
   • Valued over 100,000 USD/ Tổng giá trị điều trị ít nhất 100.000 USD
   • Covers medical expenses in Thailand, including COVID-19/ Gói điều trị trong thời gian lưu trú tại Thái Lan, bao gồm điều trị COVID- 19 
   • The duration must be having the length as your visa valid/ Thời hạn bảo hiểm phải tương đương với thời hạn thị thực
   • For further information on COVID-19 Thai Insurance for Foreigners, please visit https://covid19.tgia.org/
  • COVID-19 free health certificate from FV Hospital within 72 hours./ Xét nghiệm âm tính COVID-19 từ Bệnh Viện FV, có hiệu lực trong vòng 72 tiếng đồng hồ.
 • An alien who receives a Non-Immigrant visa can work in Thailand once he or she is being granted a work permit. An alien in violation of the Immigration Act B.E. 2522 (1979) concerning taking up employment without work permit or the Royal Decree B.E.2522 (1979) concerning holding employment in certain restricted occupations and professions shall be prosecuted and imprisoned or fined, or shall face both penalties./ Lao động nước ngoài đã có thị thực nhập cảnh vào Thái Lan có thể làm việc ngay khi có Giấy phép lao động. Người lao động nước ngoài lao động tại Thái Lan mà không có Giấy phép lao động hoặc không có các giấy tờ liên quan khác sẽ bị xử lý theo luật pháp Thái Lan.

 

 1. Visa Processing Fee/ Lệ phí xét duyệt thị thực:

80 USD (accept in USD only)/ 80 USD (chỉ chấp nhận thanh toán bằng USD).

 

 1. Processing Time/ Thời gian cấp thị thực:

Two working days/ Hai ngày làm việc.

 

 1. Working Time/ Thời gian làm việc: 

9.30 - 11.30 am (Morning session only)/ 9h30- 11h30 sáng (Chỉ làm thủ tục buổi sáng)

 

 1. Validity of a Visa/ Thời hạn của thị thực:

The validity of a Visa is 3 months/ Thời hạn của thị thực là 3 tháng.

 

 1. Period of Stay/ Thời gian được phép lưu trú:
 • Holder of this type of visa is entitled to stay in Thailand for a maximum period of 90 days. He or she may apply for an extension of stay at the Office of the Immigration Bureau and may be granted such extension for a period of one year from the date of first entry into Thailand./ Người mang thị thực loại này được phép lưu trú tại Thái Lan tối đa 90 ngày. Người nộp đơn có thể gia hạn thêm tại Văn phòng Cục quản lý Xuất nhập cảnh và có thể được gia hạn lên đến 1 năm kể từ ngày nhập cảnh vào Thái Lan, tùy theo quyết định của cơ quan Xuất nhập cảnh Thái Lan.

 

 1. Additional Informations/ Thông tin thêm:
 • Upon entry into the Kingdom, applicant appointed representatives must apply for a work permit at the Office of Foreign Workers Administration, Department of Employment, Ministry of Labour in which the applicant will be obligated to pay income tax accordingly. If the applicant’s associated company is located in the provinces, the applicant must apply at the Employment Office of that province./ Người lao động hoặc người đại diện được chỉ định sẽ được yêu cầu trả thuế thu nhập, theo yêu cầu từ Văn phòng Quản lý Lao động nước ngoài, thuộc Bộ Lao động. Nếu công ty của người lao động đặt trụ sở tại tỉnh thành khác, người lao động phải đến thực thi tại Văn phòng lao động của tỉnh thành đó.   
 • Applicant’s family members are eligible to apply for a Non-Immigrant Visa (category “O” accompanying family: Click here) and will be allowed to stay for a period of 90 days but no longer than 1 year./ Gia đình của người lao động có thể xin thị thực không cư trú (loại “O”, theo gia đình: nhấp vào đây) và được phép lưu trú tại Thái Lan trong thời gian từ 90 ngày, nhưng không quá 1 năm.

Foreign citizens who hold a Transit Visa (“TS”) or Tourist Visa (“TR”) and wish to engage in business activities in Thailand may apply for a change of type of visa (e.g., from Tourist Visa to Non-Immigrant Visa) at the Office of the Immigration Bureau Office located at Government Center B, Chaengwattana Soi 7, Laksi, Bangkok 10210, Tel. 0-2141-9889, www.immigration.go.th. The granting of change of type of visa and extension of stay is at the discretion of the immigration office./ Công dân ngoại quốc đang có thị thực quá cảnh (Transit Visa- TS) hoặc thị thực du lịch (Tourist Visa- TR) có mong muốn thực hiện các hoạt động kinh doanh tại Thái lan có thể nộp yêu cầu chuyển đổi loại thị thực (ví dụ: từ Thị thực du lịch đổi sang Thị thực không cư trú) tại Văn phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, địa chỉ:  Government Center B, Chaengwattana Soi 7, Laksi, Bangkok 10210, số điện thoại: 0-2141-9889, www.immigration.go.th. Mọi quyết định liên quan đến đổi loại thị thực tùy thuộc vào cơ quan trên.