Non-Immigrant B - To Work in Thailand

Non-Immigrant B - To Work in Thailand

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 Sep 2019

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 May 2024

| 52,572 view

NON-IMMIGRANT VISA B – TO WORK IN THAILAND

(Tiếng Việt bên dưới)

 

 1. Requirement

This type of visa is issued to applicants who wish to enter the Kingdom to work. 

 1. Document Required

2.1. Passport with validity not less than 6 months.

2.2. Filled Visa application form.

2.3. A recent 4 x 6 cm. photograph of the applicant which sticks on the visa application form. 

2.4. Guarantee letter from company in Thailand with details: 

 • Job position
 • Salary
 • Employment duration

2.5. Copy of ANY these letter that has been approval and issued by the Ministry of Labour:

  • Copy of WP.32 letter: to obtain this letter, the applicant’s prospective employer in Thailand is required to submit a Request Form at the office of Foreign Workers Administration, Department of Employment, Ministry of Labour (Tel. 02-2452745).
   **Japanese nationals are exempted from submitting this letter.
  • Copy of BOI letter: to obtain this letter, the applicant's prospective employer in Thailand is required to submit Form BOI at the Thailand Board of Investment. https://www.boi.go.th/index.php.
  • Copy of Work Permit Book issued by the Ministry of Labour, including alien income tax (Por Ngor Dor 91).

2.6. Corporate documents of company in Thailand:

 • Business Registration and Business license; DBD, which has the capital registration not less than 2,000,000 Thai Baht   
 • List of shareholders
 • Company profile
 • Details of business operation
 • Map indicating location of the company 
 • Balance sheet, statement of Income 
 • Taxes requires Por Por 20 (VAT),  Por Por 30 (latest 3 months) and Por Ngor Dor 50 (yearly) of the latest year

Notes: Copies of company documents must be signed by the Board of Directors or authorised managing director and affixed seal of company.

2.7. Evidence of educational qualification such as diplomas.

2.8. Applicant’s resume, certification of employment.

2.9. Additional requirements for some certain countries:

 • Nationals of Certain Countries (Click) are required to apply for a visa ONLY at Thai Embassy or Consulate-General in their home/residence country. However, those who are residing in Vietnam and holding The Vietnamese Residence Card are able to apply for a visa at the Royal Thai Consulate-General in Ho Chi Minh City by providing a copy of the Vietnamese resdience card with legalization stamp from the Ho Chi Minh City Department of External Relation

*N.B.

The Royal Thai Consulate-General in Ho Chi Minh reserves the rights to request additional documents, interviews, or to disapprove as deemed necessary.

An alien who receives a Non-Immigrant visa can work in Thailand once he or she is being granted a work permit. An alien in violation of the Immigration Act B.E. 2522 (1979) concerning taking up employment without work permit or the Royal Decree B.E.2522 (1979) concerning holding employment in certain restricted occupations and professions shall be prosecuted and imprisoned or fined, or shall face both penalties

 1. Visa Processing Fee (accept in USD only):

80 USD 

 1. Processing times:

Two working days 

 1. Working hours: 9.00- 11.30 and 13.30- 15.00

By appointment only at (Click)

 1. Validity of a Visa:

The validity of a Visa is 3 months

 1. Period of Stay:

Holder of this type of visa is entitled to stay in Thailand for a maximum period of 90 days. He or she may apply for an extension of stay at the Office of the Immigration Bureau and may be granted such extension for a period of one year from the date of first entry into Thailand.

 1. Additional Informations:

Upon entry into the Kingdom, applicant appointed representatives must apply for a work permit at the Office of Foreign Workers Administration, Department of Employment, Ministry of Labour in which the applicant will be obligated to pay income tax accordingly. Foreign workers must apply for a work permit at the employment office in the province, where the partner company is located.

 • Applicant’s family members are eligible to apply for a Non-Immigrant Visa (category “O” accompanying family: Click here) and will be allowed to stay for a period of 90 days but no longer than 1 year.
 • Foreign citizens who hold a Transit Visa (“TS”) or Tourist Visa (“TR”) and wish to engage in business activities in Thailand may apply for a change of type of visa (e.g., from Tourist Visa to Non-Immigrant Visa) at the Office of the Immigration Bureau Office located at Government Center B, Chaengwattana Soi 7, Laksi, Bangkok 10210, Tel. 0-2141-9889, www.immigration.go.th. The granting of change of type of visa and extension of stay is at the discretion of the immigration office.

For visa application form: click

 

THỊ THỰC (VISA) LÀM VIỆC TẠI THÁI LAN

       1. Đối tượng:

Loại thị thực này dành cho những ai muốn nhập cảnh vào Thái lan để làm việc/ xin giấy phép lao động.

       2. Hồ sơ cần chuẩn bị:

2.1 Hộ chiếu hoặc giấy thông hành còn thời hạn trên 6 tháng.

2.2 Đơn xin thị thực.

2.3 Một tấm hình 4x6 mới nhất. 

2.4 Thư xác nhận của công ty tuyển dụng tại Thái Lan với các nội dung sau:

 • Vị trí công việc 
 • Mức lương 
 • Thời hạn làm việc 

2.5 Thư đồng ý từ Bộ Lao động Thái Lan:

 • Bản sao WP.3: để xin được thư này, công ty tuyển dụng tại Thái Lan phải nộp đơn WP.3 (ตท.3) tại văn phòng Quản lý Lao động nước ngoài, Cục tuyển dụng Lao động, Bộ Lao động Thái Lan (Số điện thoại: 02-2452745) 
  ** Người mang quốc tịch Nhật Bản không cần phải có thư này. 
 • Bản sao BOI: để xin được thư này, công ty tuyển dụng tại Thái Lan phải nộp đơn BOI tại Bộ Đầu tư Thái Lan.  https://www.boi.go.th/index.php
 • Bản sao Giấy phép Lao động cấp bởi Bộ Lao động Thái Lan và bản sao kê nộp thuế Por Ngor Dor 91.

2.6. Những giấy tờ của công ty tuyển dụng tại Thái Lan:

 • Giấy phép thành lập công ty; DBD 
 • Danh sách cổ đông công ty 
 • Hồ sơ giới thiệu về công ty
 • Chi tiết về hoạt động kinh doanh
 • Bản đồ vị trí công ty tại Thái Lan 
 • Bản sao kê tài chính 
 • Việc trả thuế của công ty, bắt buộc phải có thuế Por Por 20, Por Por 30 và Por Ngor Dor 50 mới nhất. 

Ghi chú: Mọi giấy tờ của công ty phải có dấu mộc của công ty và chữ ký của người có thẩm quyền tại công ty. 

2.7. Bằng chứng về trình độ học vấn.

2.8. Xác nhận kinh nghiệm làm việc.

2.9. Yêu cầu thêm đối với một số quốc gia chỉ định:

 • Công dân các quốc gia chỉ định có tên trong danh sách (xem danh sách tại trang web Tổng lãnh sự quán) chỉ được phép xin thị thực tại Đại sứ quán hoặc Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại quốc gia nơi họ mang quốc tịch, hoặc tại Đại sứ quán Thái Lan được chỉ định riêng. Vì thế, trước khi nhập cảnh vào Thái Lan, vui lòng liên lạc với Đại sứ quán hoặc Tổng lãnh sự quán Thái Lan gần nhất. Trường hợp những công dân đang tạm trú tại Việt Nam và có “Thẻ tạm trú Việt Nam” có thể nộp hồ sơ xin thị thực, với điều kiện Thẻ tạm trú đã có con dấu Hợp thức hóa Lãnh sự tại Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh.

Chú ý: 

Bộ phận Lãnh sự có quyền yêu cầu bổ sung, phỏng vấn, hoặc từ chối hồ sơ trong trường hợp cần thiết. 

Lao động nước ngoài đã có thị thực nhập cảnh vào Thái Lan có thể làm việc ngay khi có Giấy phép lao động. Người lao động nước ngoài lao động tại Thái Lan mà không có Giấy phép lao động hoặc không có các giấy tờ liên quan khác sẽ bị xử lý theo luật pháp Thái Lan.

       3. Lệ phí xét duyệt thị thực:

80 USD (chỉ chấp nhận thanh toán bằng USD).

       4. Thời gian cấp thị thực:

Hai ngày làm việc.

       5. Thời gian làm việc: 9h00- 11h30 và 13.30-15.00

Cần đặt lịch hẹn trước (Click)

       6. Thời hạn của thị thực:

Thời hạn của thị thực là 3 tháng.

       7. Thời gian được phép lưu trú:

Người mang thị thực loại này được phép lưu trú tại Thái Lan tối đa 90 ngày. Người nộp đơn có thể gia hạn thêm tại Văn phòng Cục quản lý Xuất nhập cảnh và có thể được gia hạn lên đến 1 năm kể từ ngày nhập cảnh vào Thái Lan, tùy theo quyết định của cơ quan Xuất nhập cảnh Thái Lan.

        8. Thông tin thêm:

Người lao động hoặc người đại diện được chỉ định sẽ được yêu cầu trả thuế thu nhập, theo yêu cầu từ Văn phòng Quản lý Lao động nước ngoài, thuộc Bộ Lao động. Nếu công ty của người lao động đặt trụ sở tại tỉnh thành khác, người lao động phải đến thực thi tại Văn phòng lao động của tỉnh thành đó.   

 • Gia đình của người lao động có thể xin thị thực không cư trú (loại “O”, theo gia đình: nhấp vào đây) và được phép lưu trú tại Thái Lan trong thời gian từ 90 ngày, nhưng không quá 1 năm.
 • Công dân ngoại quốc đang có thị thực quá cảnh (Transit Visa- TS) hoặc thị thực du lịch (Tourist Visa- TR) có mong muốn thực hiện các hoạt động kinh doanh tại Thái lan có thể nộp yêu cầu chuyển đổi loại thị thực (ví dụ: từ Thị thực du lịch đổi sang Thị thực không cư trú) tại Văn phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, địa chỉ:  Government Center B, Chaengwattana Soi 7, Laksi, Bangkok 10210, số điện thoại: 0-2141-9889, www.immigration.go.th. Mọi quyết định liên quan đến đổi loại thị thực tùy thuộc vào cơ quan trên.