กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์

กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์

2 เม.ย. 2564

32 view
กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
 
ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปีพุทธศักราช 2563 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นั้น
โดยที่กระทรวงการต่างประเทศได้เชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปยังผู้รับในต่างประเทศ รวมทั้งเชิญมายังสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ แล้ว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์
 
จึงได้เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ในครั้งนี้