กรณีขอหนังสือเดินทาง | Apply for new passport

กรณีขอหนังสือเดินทาง | Apply for new passport

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 13,903 view

การขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

สถานกงสุลใหญ่ฯ เปิดให้บริการทำเล่มหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 11.30 น. และ 13.30 - 15.00 น. โดยขอให้แจ้งนัดหมายล่วงหน้าก่อนวันรับบริการ 3 วันโดยวิธีดังนี้

  • LINE Official : @rtcg.hcmc ( ต้องมี @ )

E-Passport ซึ่งใช้เวลาดำเนินการ 2-4 สัปดหา์ มีอายุใช้งาน 5 และ 10 ปี และไม่สามารถต่ออายุในเล่มเดิมได้ เมื่อหนังสือเดินทางหมดอายุจะต้องขอเล่มใหม่ ข้อมูลส่วนตัวในหนังสือเดินทางจะอ้างอิงตามข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ของผู้ขอหนังสือเดินทางที่ประเทศไทย ดังนั้น ชื่อ - สกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะตรงกับหลักฐานทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชน โดยจะไม่ขึ้นอยู่กับหนังสือเดินทางเล่มเดิม หากผู้ยื่นคำร้องต้องการให้นามสกุลในหนังสือเดินทางเป็นนามสกุลหลังการสมรส/หย่า จะต้องแก้ไขข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ก่อนที่จะขอทำหนังสือเดินทาง

**เอกสารประกอบในการทำหนังสือเดินทาง (หนังสือเดินทางเล่มใหม่จะถูกผลิตในประเทศไทย แล้วส่งมาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จะใช้เวลารวมทั้งสิ้นประมาณ 2-4 สัปดาห์ นับจากวันยื่นคำร้อง ดังนั้นผู้ร้องที่จำเป็นต้องเดินทางด้วยหนังสือเดินทางเล่มใหม่ควรวางแผนการเดินทางให้สอดคล้องกับเงื่อนไขดังกล่าว)

1. บุคคลที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป

1) หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
2) บัตรประชาชน
3) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4) สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ/สกุล (หากมี) จำนวน 1 ชุด
5) รูปถ่ายขนาด 4 x 6 จำนวน 1 รูป 

2. บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดามารดาจดทะเบียนสมรสกัน

1) หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
2) บัตรประชาชน
3) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4) สำเนาสูติบัตรไทย จำนวน 1 ชุด
5) สำเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดา จำนวน 1 ชุด
6) สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง/บัตรประชาชนของบิดาเเละมารดา จำนวน 1 ชุด
7) รูปถ่ายขนาด 4 x 6 จำนวน 1 รูป

3. บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน

1) หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
2) บัตรประชาชน
3) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4) สำเนาสูติบัตรไทย จำนวน 1 ชุด
5) สำเนาใบปกครองบุตร หรือ ป.ค. 14 จำนวน 1 ชุด (หากบิดามารดาเป็นชาวต่างชาติ)
6) สำเนาหน้าบัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านของมารดา จำนวน 1
7) สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดามารดา จำนวน 1 ชุด
8) รูปถ่ายขนาด 4 x 6 จำนวน 1 รูป

4. บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และบิดามารดาได้จดทะเบียนหย่าเเล้ว

1) หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
2) บัตรประชาชน
3) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4) สำเนาสูติบัตรไทย จำนวน 1 ชุด
5) สำเนาใบหย่าของบิดามารดา จำนวน 1 ชุด
6) สำเนาใบปกครองบุตรหรือ ป.ค. 14 หรือ บันทึกการหย่าที่ระบุผู้มีอำนาจในการปกครองบุตร จำนวน 1 ชุด
7) สำเนาหน้าบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ปกครองบุตร จำนวน 1 ชุด
8) รูปถ่ายขนาด 4 x 6 จำนวน 1 รูป

5. สำหรับพระภิกษุ สามเณร

1. เอกสารแสดงการได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศหนังสืออนุมัติจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ศ.ต.ภ.)
2. หนังสือสุทธิ
3. ทะเบียนบ้าน/วัด
4. เอกสารประกอบ อาทิ ใบตราตั้งสัญญาบัตร ใบฐานานุกรม ใบเปรียญธรรม ใบตราตั้งเจ้าอาวาส ใบตราตั้งเจ้าคณะตำบล ใบฐานานุกรม(ชั้นพิเศษ)
5. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 จำนวน 1 รูป

**ข้อควรรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำหนังสือเดินทาง ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ

1. หนังสือเดินทางเล่มใหม่จะถูกผลิตในประเทศไทย แล้วส่งมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะใช้เวลารวมทั้งสิ้นประมาณ 2-4 สัปดาห์ นับจากวันยื่นคำร้อง ดังนั้นผู้ร้องที่จำเป็นต้องเดินทางด้วยหนังสือเดินทางเล่มใหม่ควรวางแผนการเดินทางให้สอดคล้องกับเงื่อนไขดังกล่าว

2. ค่าธรรมเนียม (ชำระเป็น USD เท่านั้น)

    - หนังสือเดินทาง 5 ปี ค่าธรรมเนียม 40 USD

    - หนังสือเดินทาง 10 ปี ค่าธรรมเนียม 55 USD

3. บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี (ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) บิดาและมารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันรับคำร้อง

กรณีบิดามารดา คนใดคนหนึ่ง หรือทั้งสอง ไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมได้
– สำหรับผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 15 ปี ผู้ปกครองที่ไม่สามารถมาได้ จะต้องทำหนังสือมอบอำนาจและหนังสือให้ความยินยอม
– สำหรับผู้เยาว์ที่อายุมากว่า 15 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี ผู้ปกครองที่ไม่สามารถมาได้จะต้องทำหนังสือให้ความยินยอม

กรณีบิดาหรือมารดา หรือทั้งสอง ไม่สามารถมาลงนามให ้ความยินยอมได ้
ให้บุคคลที่ไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมฯ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศจากอำเภอ สำนักงานเขตหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือจากสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ไทย กรณีที่บิดาหรือมารดาอยู่ในต่างประเทศ

กรณีผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์ที่บิดาและมารดาไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได ้
ให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่น (ที่บรรลุนิติภาวะอายุ20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) เป็นผู้พาผู้เยาว์มายื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเพิ่มเติมจากหนังสือยินยอมข้างต้น พร้อมบัตรประชาชนผู้รับมอบ
อำนาจ

4. การออกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) จะออกตามข้อมูลในทะเบียนราษฎรของผู้ร้องที่ประเทศไทย ทั้งนี้ นามสกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะตรงกับหลักฐานทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชน โดยจะไม่ขึ้นอยู่กับหนังสือเดินทางเล่มเดิม

5. ถ้าผู้ร้องต้องการให้นามสกุลในหนังสือเดินทางเป็นนามสกุลหลังการ สมรส/หย่า จะต้องแก้ไขนามสกุลในทะเบียนราษฎรก่อนที่จะเดินทางมาทำหนังสือเดินทางที่สถานกงสุลใหญ่ฯ