ประกาศสำหรับ“ชาวไทยผู้ถือวีซ่าทำงาน work permit หรือ ผู้ที่ได้รับการรับรองการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ” ที่จะเดินทางกลับประเทศไทยและประสงค์เข้ารับการกักตัวในโรงแรมทางเลือก (Alternative Quarantine: AQ)

ประกาศสำหรับ“ชาวไทยผู้ถือวีซ่าทำงาน work permit หรือ ผู้ที่ได้รับการรับรองการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ” ที่จะเดินทางกลับประเทศไทยและประสงค์เข้ารับการกักตัวในโรงแรมทางเลือก (Alternative Quarantine: AQ)

9 ก.ย. 2564

20 view
ประกาศสำหรับ“ชาวไทยผู้ถือวีซ่าทำงาน work permit หรือ ผู้ที่ได้รับการรับรองการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ” ที่จะเดินทางกลับประเทศไทยและประสงค์เข้ารับการกักตัวในโรงแรมทางเลือก (Alternative Quarantine: AQ) ในอัตราค่าใช้จ่ายที่กำหนดโดย
กรมการจัดหางาน
สามารถดำเนินการได้โดยมีเงื่อนไขและ
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อ ข้อมูลการติดต่อ และอัตราค่าใช้จ่ายโรงแรมทางเลือก (Alternative Quarantine: AQ) ที่กำหนดโดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ผ่านทาง
 
2. ท่านจะต้องมีเอกสาร “อย่างใดอย่างหนึ่ง” ต่อไปนี้เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในการจองโรงแรมทางเลือก (Alternative Quarantine: AQ) ได้แก่
(1) สำเนาแบบรายการการเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร (แบบ จง. 12)
(2) สำเนาหลักฐานรอยตราประทับของพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนหางานที่แสดงว่าแรงงานไทยนั้นได้แจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศตาม พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(3) หนังสือรับรองการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ (ท่านสามารถติดต่อขอรับได้จากสำนักงานแรงงานไทย (สนร.) สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ที่ประจำในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่)
เงื่อนไขการพักห้องคู่
1.ทั้งสองท่านจะต้องเดินทางมาจากประเทศต้นทางเดียวกัน
2.ทั้งสองท่านจะต้องทำงานในสถานที่เดียวกัน ซึ่งเมื่อเดินทางถึงโรงแรมทางเลือก (Alternative Quarantine: AQ) ทั้งสองท่านจะต้องลงนามยินยอมเข้าพักร่วมกับผู้อื่นในหนังสือที่กรมการจัดหางานกำหนด