ภาคเอกชนไทยในเวียดนามเข้าพบกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ระหว่างวันที่ 18 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่สากลและวันตรุษเวียดนาม ดังนี้

ภาคเอกชนไทยในเวียดนามเข้าพบกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ระหว่างวันที่ 18 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่สากลและวันตรุษเวียดนาม ดังนี้

22 ก.พ. 2564

10 view
ภาคเอกชนไทยในเวียดนามเข้าพบกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ระหว่างวันที่ 18 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่สากลและวันตรุษเวียดนาม ดังนี้
 
1. เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 นาง Trieu Thi Minh Ngoc ผู้จัดการทั่วไปธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานครโฮจิมินห์ เข้าพบนายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่สากลและวันตรุษเวียดนาม โดยนาง Ngoc รายงานผลประกอบการของธนาคารเริ่มเติบโตมากขึ้นและยืนยันที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ รวมถึงภาคเอกชนไทยในเวียดนามต่อไป
 
2. เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 นายบุญเลิศ อลงกรณ์ชัย Deputy Managing Director บริษัท Camel Rubber Vietnam เข้าพบนายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่สากลและวันตรุษเวียดนาม โดยในโอกาสนี้ ได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดยางพาราในไทย เวียดนาม และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยกงสุลใหญ่ยืนยันที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทในการขยายตลาดในเวียดนามต่อไป
 
3. เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 นายอดิศัย ประเสริฐศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท Chance And Challenge เข้าพบนายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่สากลและวันตรุษเวียดนาม ในโอกาสนี้ บริษัทรายงานว่ามีผลประกอบการที่ดีในปีที่ผ่านมา และยินดีสนับสนุนกิจกรรมของภาครัฐในโอกาสครบรอบ 45 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-เวียดนามในปี 2564 และกงสุลใหญ่ฯ ได้ขอบคุณบริษัทที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสถานกงสุลใหญ่ โดยเฉพาะในด้านกิจกรรม CSR ในเวียดนาม และขอให้บริษัทแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินกิจการในเวียดนามเพื่อเป็นองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการไทยรายอื่น ๆ ต่อไป
 
4. เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ผู้แทนบริษัท WHA Industrial Development และบริษัท Regional Container Lines (RCL) เข้าพบนายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่และหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจในเวียดนาม ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ยินดีที่มีบริษัทไทยเข้ามาลงทุนในระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน รวมทั้งด้านโลจิสติกส์ ซึ่งตลาดเวียดนามยังคงมีอุปสงค์อยู่มาก
 
5. เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการผู้บริหารสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม (TBA) เข้าพบนายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่สากลและวันตรุษเวียดนาม โดยในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ กับสมาคมฯ และแผนงาน/กิจกรรมที่จะดำเนินร่วมกันในปี 2564 โดยสถานกงสุลใหญ่ยืนยันที่จะสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคเอกชนและผู้ประกอบการไทยในเวียดนาม เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนต่อไป
 
6. เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ คณะผู้แทนบริษัท SCG Vietnam และบริษัทในเครือ เข้าพบนายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และได้รายงานผลประกอบการในปี 2563 รวมถึงพัฒนาการของโครงการการลงทุนต่าง ๆ และแผนการดำเนินงานในปี 2564 ซึ่งสถานกงสุลใหญ่แสดงความพร้อมที่จะให้บริการด้านกงสุลและการคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
 
7. เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 คณะผู้แทนบริษัทในเครือ ปตท. เข้าพบนายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ โดยได้แสดงความขอบคุณที่สถานกงสุลใหญ่ฯ สนับสนุนการดำเนินกิจการของเครือ ปตท. ในเวียดนามเสมอมา และบริษัทยืนยันความพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมของสถานกงสุลใหญ่ฯ และคืนประโยชน์สู่สังคมเวียดนามผ่านกิจกรรม CSR ต่าง ๆ ในปี 2564
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังยืน
 
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
 
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
 
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
 
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
 
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
 
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
 
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังยืน
 
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
 
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
 
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังยืน
 
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
 
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนกำลังนั่ง
 
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และผู้คนกำลังยืน
 
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
 
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนกำลังนั่ง
 
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
 
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม