สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาควิชาไทยศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (USSH) มหาวิทยาลัยแห่งชาติ นครโฮจิมินห์

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาควิชาไทยศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (USSH) มหาวิทยาลัยแห่งชาติ นครโฮจิมินห์

9 ก.ย. 2564

28 view
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาควิชาไทยศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (USSH) มหาวิทยาลัยแห่งชาติ นครโฮจิมินห์
 
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ รองกงสุลใหญ่ และกงสุลฝ่ายความร่วมมือวิชาการ ได้เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาควิชาไทยศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นให้แก่มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (USSH) มหาวิทยาลัยแห่งชาติ นครโฮจิมินห์ สำหรับปีการศึกษา 2021-2022 จำนวน 20 ทุน มูลค่ารวม 100,000,000 ด่ง โดยฝ่ายมหาวิทยาลัยมี ดร. Le Hoang Dung รองอธิการบดี นาง Nguyen Vo Dan Thanh รองหัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการงานวิชาการ ดร. Vu Toan รองหัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต ดร. Ho Minh Quang คณบดีคณะตะวันออกศึกษา คณะผู้บริหารและอาจารย์ของมหาวิทยาลัย คณะตะวันออกศึกษา และภาควิชาไทยศึกษา รวมทั้งนักศึกษาเวียดนาม ประมาณ 80 คน เข้าร่วมพิธีรับมอบทุนดังกล่าวผ่านระบบทางไกล
 
ในโอกาสนี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้กล่าวขอบคุณสำหรับทุนการศึกษา และความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยได้รับจากสถานกงสุลใหญ่ฯ และรัฐบาลไทยมาอย่างต่อเนื่อง เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-เวียดนามให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น สร้างโอกาสให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้ศึกษาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยอย่างลึกซึ้ง ซึ่งกงสุลใหญ่ได้ใช้โอกาสนี้กล่าวถึงวาระครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนามในปีนี้ (2564) และได้ฝากฝังไปยังนักศึกษาภาควิชาไทยศึกษาซึ่งเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ของเวียดนามในการบ่มเพาะและพัฒนามิตรภาพและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทยและประชาชนเวียดนามในอนาคตต่อไป ตลอดจนขอบคุณบทบาทที่สำคัญของมหาวิทยาลัย USSH และคณะตะวันออกศึกษาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งกล่าวถึง “สวนมิตรภาพไทย-เวียดนาม” ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัย USSH จัดสร้างขึ้นในวิทยาเขต Thu Duc ของมหาวิทยาลัยด้วย
 
อนึ่ง รัฐบาลไทยโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ให้การสนับสนุน ม. USSH นครโฮจิมินห์ ในการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทย ในระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปี 2539 เพื่อพัฒนาบุคลากรชาวเวียดนามที่มีความรู้ความสามารถและทักษะภาษาไทย รวมถึงความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมไทย อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างพื้นฐานความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ