สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ มอบหนังสือให้หอสมุดวิทยาศาสตร์ทั่วไป นครโฮจิมินห์

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ มอบหนังสือให้หอสมุดวิทยาศาสตร์ทั่วไป นครโฮจิมินห์

27 เม.ย. 2564

28 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ มอบหนังสือให้หอสมุดวิทยาศาสตร์ทั่วไป นครโฮจิมินห์

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ได้ไปเยี่ยมชมและมอบหนังสือจำนวน 21 เล่ม มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทย วัฒนธรรมไทย การท่องเที่ยว หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ รวมถึงชีวประวัติของนักธุรกิจไทย ซึ่งเป็นหนังสือภาษาอังกฤษและหนังสือแปลภาษาเวียดนาม ให้แก่หอสมุดวิทยาศาสตร์ทั่วไปนครโฮจิมินห์ ภายใต้สังกัดกรมวัฒนธรรมของนครฯ เนื่องในโอกาสวันหนังสือแห่งชาติเวียดนาม วันที่ 21 เมษายน และวันหนังสือสากล วันที่ 23 เมษายน เพื่อสนับสนุนคลังความรู้และทรัพยากรของหอสมุดเพื่อให้ผู้อ่านสามารถสืบค้นหนังสือที่หลากหลาย อีกทั้งยังจะเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยและวัฒนธรรมไทย และส่งเสริมความสัมพันธ์และมิตรภาพระดับประชาชนของทั้งสองประเทศ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป ในโอกาสครบรอบ 45 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนามในปี 2564 นี้ด้วย โดยมีนาย Bui Xuan Duc ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับ
 
 
ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ได้เยี่ยมชมห้องต่าง ๆ ภายในหอสมุด อาทิ ห้องสมุดประเภทบริหารธุรกิจ ห้องสมุดทั่วไป ห้องสื่อสารสนเทศ ห้องสมุดเด็ก และห้องโสตทัศนูปกรณ์สำหรับผู้พิการทางสายตา