⚠️ สรุปเนื้อหาของคำสั่งฉุกเฉินให้ผู้อาศัยในนครโฮจิมินห์ปฏิบัติตามคำสั่งที่ 16 ซึ่งลงนามโดยนายกรัฐมนตรีเวียดนามเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 และมีผลตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 (หลัง 23.59 น. ของคืนวันที่ 8 กรกฎาคม 2564)

⚠️ สรุปเนื้อหาของคำสั่งฉุกเฉินให้ผู้อาศัยในนครโฮจิมินห์ปฏิบัติตามคำสั่งที่ 16 ซึ่งลงนามโดยนายกรัฐมนตรีเวียดนามเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 และมีผลตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 (หลัง 23.59 น. ของคืนวันที่ 8 กรกฎาคม 2564)

9 ก.ค. 2564

89 view

⚠️ สรุปเนื้อหาของคำสั่งฉุกเฉินให้ผู้อาศัยในนครโฮจิมินห์ปฏิบัติตามคำสั่งที่ 16 ซึ่งลงนามโดยนายกรัฐมนตรีเวียดนามเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 และมีผลตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 (หลัง 23.59 น. ของคืนวันที่ 8 กรกฎาคม 2564)

 

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ