การจดทะเบียนสมรส | Marriage Certificate

การจดทะเบียนสมรส | Marriage Certificate

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 มิ.ย. 2566

| 34,635 view

การจดทะเบียนสมรส

1. การสมรสระหว่างคนไทยด้วยกัน

การขอจดทะเบียนสมรสผู้ที่จะทำการสมรสทั้งสองฝ่ายจะต้องยื่นคำร้องด้วยตนเอง ที่ สถานกงสุลใหญ่ฯ เนื่องจากคู่สมรสต้องลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียน และพยาน 2 คน โดยผู้ขอจดทะเบียนสมรสจะต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ในกรณีเป็นผู้เยาว์จะต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ปกครองมาแสดงต่อนาย ทะเบียน และต้องเตรียมเอกสารของผู้ร้องทั้งสองฝ่ายตามที่ระบุดังต่อไปนี้มาให้ครบถ้วน

1.      คำร้องขอจดทะเบียนสมรส

2.      บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง 

3.      หนังสือเดินทางตัวจริง 

4.      ใบรับรองความเป็นโสดซึ่งออกโดยที่ว่าการเขต/อำเภอไทยไม่เกิน 6 เดือน
กรณีที่เคยทำการสมรสและเคยหย่าจะต้องมี หนังสือรับรอง(ออกโดยที่ว่าการเขต/อำเภอไม่เกิน 6 เดือน)ว่าไม่เคยทำการสมรสกับผู้ใดภายหลังจากการหย่ามาแสดงด้วย

5.      หากเคยสมรสมาก่อน ต้องนำใบสำคัญการหย่าตัวจริง หรือใบทะเบียนฐานะครอบครัวหย่า พร้อมสำเนา 1 ชุดมาแสดง
กรณี ที่เป็นหญิงไทย และหย่ายังไม่ถึง 310 วัน จะต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์มาแสดง

ระยะเวลาดำเนินการ
ประมาณ 2 วันทำการ (ไม่มีค่าธรรมเนียม)

หมายเหตุ
ตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล ภายหลังการสมรสแล้ว คู่สมรสมีสิทธิเลือกใช้ชื่อสกุลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามที่ตกลงกัน หรือต่างฝ่ายต่างคงใช้ชื่อสกุลเดิมของตนได้ โดยให้แจ้งต่อนายทะเบียนทราบ
- ฝ่ายหญิงเมื่อสมรสตามกฎหมายไทยแล้ว สามารถใช้คำนำหน้านามเป็น "นางสาว" หรือ "นาง" ก็ได้


2. การสมรสระหว่างคนไทยกับเวียดนาม

การขอจดทะเบียนสมรสผู้ที่จะทำการสมรสจะต้องยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เนื่องจากคู่สมรสต้องลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียน และพยาน 2 คน โดยจะต้องเตรียมเอกสารของผู้ร้องทั้งสองฝ่ายตามที่ระบุดังต่อไปนี้มาให้ครบถ้วน

เอกสารของบุคคลสัญชาติไทย

1.      คำร้องขอจดทะเบียนสมรส

2.      บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง 

3.      หนังสือเดินทางตัวจริง 

4.      ใบรับรองความเป็นโสดซึ่งออกโดยที่ว่าการเขต/อำเภอไทยไม่เกิน 6 เดือน
กรณี ที่เคยทำการสมรสและเคยหย่าจะต้องมี หนังสือรับรอง(ออกโดยที่ว่าการเขต/อำเภอไม่เกิน 6 เดือน)ว่าไม่เคยทำการสมรสกับผู้ใดภายหลังจากการหย่ามาแสดงด้วย

5.      หากเคยสมรสมาก่อน ต้องนำใบสำคัญการหย่าตัวจริง หรือใบทะเบียนฐานะครอบครัวหย่า พร้อมสำเนา 1 ชุดมาแสดง
กรณี ที่เป็นหญิงไทย และหย่ายังไม่ถึง 310 วัน จะต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์มาแสดง

เอกสารของบุคคลสัญชาติเวียดนาม

1.      หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

2.      บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.      สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

4.      ใบรับรองความเป็นโสดซึ่งออกโดยหน่วยงานท้องถิ่นไม่เกิน 6 เดือน

หมายเหตุ

- เอกสารทางการภาษาเวียดนามให้แปลเป็นภาษาอังกฤษโดย Notary Public และรับรองที่กรมสัมพันธ์ต่างประเทศ นครโฮจิมินห์ (ที่อยู่ 6 Alexandre de Rhodes, District 1, HCMC)

- ในบางกรณีสถานกงสุลใหญ่ฯ อาจเรีัยกขอเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม

ระยะเวลาดำเนินการ
ประมาณ 2 วันทำการ (ไม่มีค่าธรรมเนียม)


3. การสมรสระหว่างคนไทยกับคนสัญชาติอื่น

การขอจดทะเบียนการสมรสผู้ที่จะทำการสมรสทั้งสองฝ่ายจะต้องไปยื่นคำร้องด้วย ตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ เนื่องจาก คู่สมรสต้องลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียน และพยาน 2 คน โดยจะต้องจัดเตรียมเอกสารของผู้ร้องทั้งสองฝ่ายตามที่ระบุดังต่อไปนี้มาให้ ครบถ้วน

เอกสารของบุคคลสัญชาติไทย

1.      คำร้องขอจดทะเบียนสมรส

2.      บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง 

3.      หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

4.      ใบรับรองความเป็นโสดซึ่งออกโดยที่ว่าการเขต/อำเภอไทยไม่เกิน 6 เดือน
กรณี ที่เคยทำการสมรสและเคยหย่าจะต้องมี หนังสือรับรอง(ออกโดยที่ว่าการเขต/อำเภอไม่เกิน 6 เดือน)ว่าไม่เคยทำการสมรสกับผู้ใดภายหลังจากการหย่ามาแสดงด้วย

5.      หากเคยสมรสมาก่อน ต้องนำใบสำคัญการหย่าตัวจริง หรือใบทะเบียนฐานะครอบครัวหย่า พร้อมสำเนา 1 ชุดมาแสดง
กรณี ที่เป็นหญิงไทย และหย่ายังไม่ถึง 310 วัน จะต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์มาแสดง

เอกสารของบุคคลสัญชาติอื่น

1.      หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

2.      หนังสือรับรองสถานะการสมรสออกโดยทางการของประเทศ คู่สมรส ซึ่งจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และได้รับการรับรองเอกสารจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ของประเทศที่เกี่ยวข้อง

 

ระยะเวลาดำเนินการ
ประมาณ 2 วันทำการ (ไม่มีค่าธรรมเนียม)

 

เอกสารประกอบ

แบบฟอร์มขอจดทะเบียนสมรส