การจดสูติบัตร | Birth Certificate

การจดสูติบัตร | Birth Certificate

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 พ.ย. 2566

| 18,320 view

การจดสูติบัตร

สำหรับเด็กสัญชาติไทยที่เกิดในนคร/ จังหวัด ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ รับผิดชอบ

(ภาคกลาง-ใต้ บริเวณตั้งแต่จังหวัดเถื่อเทียน-เว้ ลงมา)

*สำหรับเด็กที่เกิดในจังหวัดเหนือจังหวัดเถื่อเทียน-เว้ ขึ้นไป ให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย*

1. เอกสารของบิดาและมารดาสัญชาติไทย

1.  คำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด (ตามไฟล์แนบด้านล่าง)

2.  บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง   

3.  ทะเบียนสมรส พร้อมสำเนา 1 ชุด หากบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกัน
    (หากจดทะเบียนตามกฎหมายเวียดนาม ทะเบียนสมรสต้องได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทยโดย Notary Public และผ่านการ รับรองจากกรมสัมพันธ์ต่างประเทศ นครโฮจิมินห์ (ที่อยู่ 184 Bis Pasteur, Ben Nghe, District 1, HCMC) หรือหากจดทะเบียนตามกฎหมายต่างชาติ เอกสารดังกล่าวต้องได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ผ่านการรับรองจากสถานทูต/สถานกงสุลใหญ่ที่เกี่ยวข้อง)

4.  หนังสือเดินทางฉบับจริง  
 

2. เอกสารประจำตัวบุตร

สูติบัตรท้องถิ่นจากทางจังหวัดหรืออำเภอรับรองการเกิดของบุคคลดังกล่าว พร้อมสำเนา 1 ชุด โดยเอกสารดังกล่าวต้องได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทยโดย Notary Public และผ่านการรับรองจากกรมสัมพันธ์ต่างประเทศ นครโฮจิมินห์ (ที่อยู่ 184 Bis Pasteur, Ben Nghe, District 1, HCMC)

3. เอกสารของบิดาหรือมารดาซึ่งเป็นคนเวียดนามหรือชาติอื่นๆ
หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด (พร้อมรับรองจากกรมสัมพันธ์ต่างประเทศ นครโฮจิมินห์ (ที่อยู่ 184 Bis Pasteur, Ben Nghe, District 1, HCMC)

ระยะเวลาดำเนินการ ภายใน 1 สัปดาห์ (ไม่มีค่าธรรมเนียม)


หมายเหตุ

กรณีบิดามารดาจดทะเบียนสมรส

1.      บุตรมีสิทธิใช้นามสกุลบิดา หากประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลมารดา ทั้งบิดาและมารดาต้องทำหนังสือให้ถ้อยคำยืนยัน

2.      สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ในกรณีที่บิดามารดาประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลของบุคคลอื่น ที่มิใช่นามสกุลของบิดามารดา    

กรณีบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส

1.      เด็กเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของมารดาและมีสิทธิใช้นามสกุลของมารดา

2.      หากประสงค์ให้เด็กใช้นามสกุลบิดา บิดาและมารดาต้องทำหนังสือให้ถ้อยคำให้บุตรใช้นามสกุลบิดา

- การเพิ่มชื่อบุตรในทะเบียนบ้านไทย

1.      ควรทำหนังสือเดินทางไทยให้บุตรที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และเพิ่มชื่อบุตรเข้าในทะเบียนบ้านไทย หากไม่ทำการเพิ่มชื่อบุตรเข้าทะเบียนบ้านไทย บุตรจะเสียสิทธิในประเทศไทย เช่น บุตรอาจจะไม่สามารถเข้าโรงเรียนในประเทศไทยได้

2.      สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถแจ้ง ที่ว่าการเขต/อำเภอไทยเพื่อเพิ่มชื่อเด็กเข้าทะเบียนบ้านไทยให้ได้ ผู้ปกครองต้องไปติดต่อแจ้งที่ว่าการเขต/อำเภอไทยด้วยตนเอง ทั้งนี้ อาจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากที่ว่าการเขต/อำเภอที่ประสงค์จะเพิ่มชื่อโดยตรง  

          
สัญชาติ
แนวทางการพิจารณาได้สัญชาติไทยกรณีบุคคลเกิดนอกราชอาณาจักร

สัญชาติบิดา

สัญชาติมารดา

สถานภาพการสมรส

สัญชาติบุตร

ไทย

ไทย

จด

ไทย

ไทย

ไทย

ไม่จด

ไทย

ไทย

อื่นๆ

จด

ไทย

ไทย

อื่นๆ

ไม่จด

ไทย (ม.7 (1) หากพิสูจน์ได้ตาม ม. 7 วรรคสอง)

อื่นๆ

ไทย

จด

ไทย

อื่นๆ

ไทย

ไม่จด

ไทย

 

เอกสารประกอบ

แบบฟอร์มขอจดสูติบัตร