การรับรองเอกสาร | Document Legalization

การรับรองเอกสาร | Document Legalization

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2566

| 20,666 view

การรับรองเอกสาร

 

เอกสารที่สามารถนำมารับรองได้

สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้บริการรับรอง
- เอกสารที่ผ่านการรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และกรมสัมพันธ์ต่างประเทศ นครโฮจิมินห์ โดยให้การรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนามรับรองเอกสาร
- เอกสารสำคัญประจำตัวฉบับจริงที่ออกโดยทางการไทย อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน เอกสารทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนครอบครัว หนังสือเดินทาง หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หนังสือรับรองความเป็นโสด เป็นต้น สามารถนำมารับรองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้โดยไม่ต้องผ่านการรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ก่อน

เอกสารที่ต้องใช้

1. เอกสารฉบับจริงที่ต้องการรับรอง

2. สำเนาเอกสารในข้อ 1

3. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ร้อง

4. หากเจ้าของเอกสารมิได้เป็นผู้ยื่นคำร้อง ต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจ (ดาวน์โหลด) บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางตัวจริงของเจ้าของเอกสาร พร้อมสำเนา

5. หากยื่นเอกสารเพื่อรับรองในนามของบริษัท ต้องแสดงเอกสารการจัดตั้งบริษัทในเวียดนาม

ค่าธรรมเนียม

ฉบับละ 15 ดอลลาร์สหรัฐ (รับชำระเป็นเงินสดในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น)

ระยะเวลาดำเนินการ

2 วันทำการ

เอกสารประกอบ

Legalization_Application_Form_En-Th