การจ้างแรงงานไทยในต่างประเทศ

การจ้างแรงงานไทยในต่างประเทศ

17 ก.ย. 2562

การจ้างแรงงานไทยในต่างประเทศ

ด้วยรัฐบาลไทย โดยกระทรวงแรงงานมีเจตนาส่งเสริมการจ้างแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และข้อกฎหมายของประเทศไทยและประเทศผู้รับแรงงาน เพื่อเป็นการต่อต้านการค้ามนุษย์และการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างชาติ การจ้างแรงงานต่างชาติที่ผิดกฎหมาย ตลอดจนการส่งเสริมการจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยรัฐเป็นผู้จัดส่ง เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานไม่มากนัก และมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ

                ๑.  พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘

                     มาตรา ๕๐ ห้ามมิให้นายจ้างในต่างประเทศ หรือตัวแทนทำการรับสมัครเพื่อหาลูกจ้างในประเทศไทยด้วยตนเองเพื่อไปทำงานในต่างประเทศเว้นแต่จะติดต่อให้สำนักงานจัดหางานหรือกรมการจัดหางานจัดหาให้

                ๒.  ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการจัดหาลูกจ้างเพื่อจัดส่งการทำงานในต่างประเทศ โดยกรมการจัดหางานตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ พ.ศ. ๒๕๕๒

                     ข้อ ๖ นายจ้างรายใดประสงค์จะให้กรมการจัดหางานจัดหาลูกจ้างในประเทศไทยเพื่อไป ทำงานในต่างประเทศ ให้ยื่นคำร้องขอเป็นหนังสือต่อกรมการจัดหางาน หรือสำนักงานแรงงานไทยที่ประจำอยู่ในประเทศภูมิลำเนาของนายจ้าง กรณีที่ไม่มีสำนักงานแรงงานไทยดังกล่าวให้ยื่นต่อสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือผู้ที่รับผิดชอบในการดูแลคนไทยประจำประเทศนั้นพร้อมเอกสารหลักฐานดัง ต่อไปนี้

                (๑)  หนังสือมอบอำนาจให้กรมการจัดหางานเป็นตัวแทนในการจัดหาลูกจ้าง

                (๒)  หนังสือแสดงความต้องการจัดหาลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ และจำนวนที่ต้องการจ้างโดยต้องระบุตำแหน่งงาน ประเภทหรือลักษณะของงาน อัตราค่าจ้าง ชั่วโมงการทำงาน ระยะเวลาการจ้าง และสวัสดิการของลูกค้าที่จะได้รับ

                (๓)  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของนายจ้าง (ถ้ามี)

                (๔)  สัญญาจ้างที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพการจ้างตาม (๒)

            (๕)  เอกสารทางราชการของประเทศนายจ้างที่อนุญาตให้แรงงาต่างชาติ และอนุญาตให้เข้าไปทำงานในประเทศนั้นๆได้

                ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับความรับรองความถูกต้องจากสำนักงานแรงงานไทย หรือสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือผู้ที่รับผิดชอบในการดูแลคนไทยประจำประเทศนั้น

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวโหลดที่นี่