การขอประวัติอาชญากรรม | Criminal Record

การขอประวัติอาชญากรรม | Criminal Record

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 18,986 view

การพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อขอประวัติอาชญากรรม

(สำหรับบุคคลสัญชาติไทย ที่พำนักอยู่ต่างประเทศ)

นัดหมายเวลาพิมพ์ลายนิ้วมือ คลิก !

I. เอกสารต้องจัดเตรียม

1. แบบฟอร์มบันทึกการสอบสวน จำนวน ๒ ใบ 

2. ใบพิมพ์ลายนิ้วมือจำนวน ๒ ใบ ( สามารถติดต่อขอพิมพ์ลายนิ้วมือได้ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์) การพิมพ์ลายนิ้วมือต้องทำต่อหน้าเจ้าหน้าทีกงสุลอย่างเดียวโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

3. สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ ( อย่างน้อยควรจะก่อนหมดอายุ ๖ เดือน )

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล ( กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล )

6. สำเนาใบสำคัญการสมรส / หย่า ( กรณีหญิงมีการสมรส / หย่า )

7. สำเนาหลักฐานทางทหารของชาย สัญชาติไทย ( สด.๘, ๙, ๔๓ ใบ รด. หรือหนังสือผ่อนผันทหาร ฯลฯ )

(รับรองความถูกต้องของสำเนาทุกฉบับ )

8. หนังสือแสดงความประสงค์ขอหนังสือรับรองความประพฤติ โดยระบุบวัตถุประสงค์ และประเทศที่จะนำหนังสือรับรองความประพฤติไปแสดงพร้อมทั้งสถานที่อยู่ปัจจุบันในต่างประเทศ

9. เอกสารสำคัญที่ต้องยื่นเพิ่มประกอบตามวัดถุประสงค์

                        9.1. กรณีทำงาน

                         - การต่อวีซ่าทำงาน ให้แนบสำเนาหน้าวีซ่าทำงานปัจจุบัน ( Visa Work Permit ) พร้อมทั้งหนังสือรับรองการขอตรวจสอบประวัติจากบริษัท / นายจ้าง มาประกอบ (หนังสือรับรองต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ )

                         - การทำงานแห่งใหม่ ให้แนบสำเนาสัญญาการจ้างงานที่ลงนามโดยถูกต้อง สมบูรณ์แล้ว หรือหนังสือรับรองจากบริษัทผู้จ้างงานในต่างประเทศที่เสนอจะว่าจ้าง ( Job Offer ) ที่ระบุชื่อบุคคลพร้อมรายละเอียดการว่าจ้างและลงนามโดยสมบูรณ์ ( ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดเตรียมเอกสารประกอบ คำร้องกรณีทำงานที่นอกเหนือจากวัตถูประสงค์นี้ )

                        9.2. กรณีศึกษาต่อ

                          - ให้แนบสำเนาหน้าวีซ่านักเรียนปัจจุบัน ( Visa Student ) พร้อมหนังสือรับรองการขอตรวจสอบประวัติจากสถานศึกษา หรือ หนังสือตอบรับจากสถานที่ผู้ร้องประสงค์จะเข้าศึกษา

                        9.3. กรณีขอมีถิ่นที่อยู่

                           - ให้แนบหน้าสำเนาเอกสารมีถิ่นที่อยู่ ( Resident Visa ) หรือเอกสารอื่นๆ แสดงถึงสถานะ การมีถิ่นที่อยู่ของท่านในปัจจุบัน หรือเอกสารการขอมีถิ่นที่อยู่จากสถานทูต ( Request for futher information )

                        9.4. กรณีสมรส

                           - ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองพร้อมเอกสารประจำตัวคู่สมรส / วีซ่าคู่หมั้น หรือ เอกสารการขอสมรสจากสถานทูต

                        9.5. กรณีติดตามคู่สมรส

                           - จะต้องมีเอกสารประจำตัวคุ่สมรสและสำเนาทะเบียนสมรสพร้อมเอกสารประกอบตามวัตถุประสงค์ของคู่สมรส ( แปลเป็นไทย กรณีเป็นภาษาต่างประเทศ )

                        9.5. กรณีอื่น ๆ เช่น ขอรับบุตรบุญธรรม ( Adoption )

                          - จะต้องมีหนังสือส่งตัวจากศูนย์รับบุตรบุญธรรม ฯ พร้อมสำเนาเอกสารประจำตัวของผู้ขอรับบุตรบุญธรรม

10. หนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน

11. รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้วจำนวน ๓ ใบ (หากยื่นผ่านสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ต้องเตรียม ๔ ใบ)

*** ยื่นใบคำร้องพร้อมสำเนาหลักฐานทุกฉบับและรับรองความถูกต้องของสำเนาทุกฉบับ

II. วิธีการยื่นคำร้อง

ผู้ร้องมีสามวิธีในการยื่นคำร้องขอประวัติอาชญากรรมจากกองตำรวจแห่งชาติ

            - ยื่นคำร้องโดยตนเอง ( ๒ - ๓ อาทิตย์ ) ผู้ร้องจัดเตรียมเอกสารตั้งแต่เลขที่ ๓ – ๑๑ เป็น ๓ ชุดและติดต่อพิมพ์ลายนิ้วมือที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เจ้าหน้าทีกงสุลจะเก็บเอกสารทั้งหมดเพื่อตรวจสอบและให้กงสุลลงนามพร้อมประทับตรา หลังจาก ๒ วัน ผู้ร้องสามารถรับเอกสารจากเจ้าหน้าทีและไปยื่นเอกสารที่ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ ชั้น ๑ อาคาร ๒๔ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ถนนพระรามที่ ๑ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

            - ยื่นคำร้องผ่านสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ( ๖ - ๗ เดือน ) ผู้ร้องจัดเตรียมเอกสารตั้งแต่เลขที่ ๓ – ๑๑ เป็น ๕ ชุดและติดต่อพิมพ์ลายนิ้วมือที่สถานกงสุลใหญ่ฯ นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ กองตำรวจแห่งชาติเก็บค่าธรรมเนียมจำนวน ๑๐๐ บาท สำหรับใบรับรองประวัติอาชญากรรม หากยื่นผ่านสถานกงสุลฯ ผู้ร้องต้องโอนเงินจำนวน ๑๐๐ บาท เข้าบัญชีของกองตำรวจแห่งชาติและต้องยื่นหลักฐานการโอนเงินพร้อมเอกสารต่างๆ ให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ข้อมูลบัญชีของกองตำรวจแห่งชาติตามรายละเอียดดังนี้

                      การส่งเงินค่าธรรมเนียมทาง Western Union

Bank Name: UOB Bank

                                    Branch Name: Siam Square Branch

                                    Swift Code: UOVBTHBK

                                    A/C Name: Police Clearane Service Center

                                    A/C No: 772-163-299-0

                                    A/C Type: Saving

                       

            - ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์  ( กรณีผู้ร้องพำนักอยู่ต่างประเทศเท่านั้น ) ขอให้ผู้ร้องกรุณาแนบซองจดหมายพร้อมที่อยู่ของผู้ร้องและจัดเตรียมค่าไปรษณีย์เพื่อจัดส่งกลับโดยใช้เป็น International Postage จำนวน ๗ ใบพร้อมจัดส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมเอกสารต่างๆ ทั้งนี้ศูนย์บริการฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีการสูญหายของเอกสารที่ไม่มีผู้มารับ หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ ให้ท่านรีบดำเนินการแจ้งสถานที่อยู่แห่งใหม่ พร้อมจัดเตรียมซองจดหมายและค่าไปรษณีย์สำหรับจัดส่งกลับ มิฉะนั้น ท่านก็ต้องยืนคำร้องเพื่อขอเอกสารใหม่ จัดส่งเอกสารทั้งหมดที่ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ ชั้น ๑ อาคาร ๒๔ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ ๑ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

                        The Police Clearance Service Center

                        Address: Building 24, Royal Thai Police, Rama 1, Pathumwan District, Bangkok 10330, Thailand.

                        Phone: (662)205-2168-9

                        Fax: (662)205-1295

                        E-mail: [email protected]

                                     [email protected]

                        Website: www.pcscenter.sb.police.go.th

- มอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน ( กรณีผู้ร้องพำนักอยู่ต่างประเทศเท่านั้น ) ให้ผู้ร้องทำหนังสือมอบอำนาจให้แก่บุคคลที่จะมาดำเนินการให้ โดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทั้งของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ( ติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบอำนาจ จำนวน ๑๐ บาท ) ผู้ร้องต้องจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยนข้องทั้งหมด ส่งไปรษณีย์มาให้ผู้รับมอบอำนาจ เพื่อมาดำเนินการแทนผู้มอบอำนาจ ณ ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ ชั้น ๑ อาคาร ๒๔ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ ๑ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบประวัติ จำนวน ๑๐๐ บาท

เอกสารประกอบ

services-20190313-145039-043926