การจดทะเบียนการหย่า | Divorce Certificate

การจดทะเบียนการหย่า | Divorce Certificate

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 พ.ค. 2566

| 4,664 view

การจดทะเบียนหย่า

          ผู้ร้องขอจดทะเบียนหย่า จะต้องไปยื่นคำร้องฯ ขอจดทะเบียนหย่าด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่ ไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นผู้ใดมาดำเนินการแทนได้ เนื่องจากต้องลงลายมือชื่อของทั้งสองฝ่ายต่อหน้านายทะเบียน และต้องมีพยาน 2 คนรับทราบการขอจดทะเบียนหย่าด้วย

1. เอกสารประกอบของคู่หย่าที่มีสัญชาติไทย

  1. คำร้องขอจดทะเบียนหย่า
  2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาด้านหน้าและด้านหลัง 1 ชุด
  3. ทะเบียนบ้านไทยตัวจริง หรือฉบับที่มีตรารับรองจากที่ว่าการอำเภอ พร้อมสำเนา 1 ชุด (สำเนาซึ่งที่ว่าการอำเภอรับรองมาจะต้องออกให้ภายใน 3 เดือน นับถึงวันที่มายื่น)
  4. หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนา หน้าที่มีรูปถ่าย หน้าต่ออายุหนังสือเดินทาง และหน้าเปลี่ยนนามสกุล กรณีมีวีซ่า กรุณาถ่ายสำเนาหน้าวีซ่ามาด้วย 1 ชุด 
  5. หากเป็นการหย่าโดยคำพิพากษาของศาล ผู้ร้องต้องนำหลักฐานมาแสดง
  6. ใบสำคัญการสมรสฉบับจริงที่ออกโดยสถานเอกอัคร ราชทูตฯ/สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือที่ว่าการอำเภอไทยฝ่ายละ 1 ฉบับ หรือฉบับที่ มีตรารับรองจากที่ว่าการอำเภอ พร้อมสำเนา 1 ชุด (สำเนาซึ่งที่ว่าการอำเภอรับรองมาจะต้องออกให้ภายใน 3 เดือนนับถึงวันที่มายื่น)

2. เอกสารประกอบของคู่หย่าที่มีสัญชาติอื่น

          1. หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาหน้าที่มีรูปถ่ายของผู้ถือ 

          2. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

          3. ทะเบียนสมรสตัวจริง

3. ในการนี้คู่หย่าต้องหาพยานมาลงนามจำนวน 2 คน ซึ่งต้องเตรียมเอกสารของพยานมาดังนี้ 

            1. หากพยานเป็นบุคคลสัญชาติไทย เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

            2. หากพยานเป็นบุคคลสัญชาติอื่นๆ ให้เตรียมสำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งาน 6 เดือนขึ้นไป 1 ฉบับ

เรื่องควรทราบ

- กรณีที่เป็นการหย่าโดยความยิมยอมของทั้งสองฝ่ายและมีบุตร ทั้งสองฝ่ายจะต้องทำความตกลงเป็นหนังสือว่า ฝ่ายใดจะเป็นผู้ปกครองบุตร หากไม่สามารถตกลงกันได้ หรือไม่ได้มีการตกลงกันทั้งคู่จะต้องนำเรื่องขึ้นให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาดว่าฝ่ายใดควรเป็นผู้ปกครองบุตร

หากเป็นการหย่าโดยคำพิพากษาของศาล และศาลได้ตัดสินแล้วว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ปกครองบุตร สถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่ ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ได้

เอกสารประกอบ

แบบฟอร์มคําร้องขอจดทะเบียนการหย่า