การจดทะเบียนการหย่า | Divorce Certificate

การจดทะเบียนการหย่า | Divorce Certificate

17 ก.ย. 2562

การจดทะเบียนหย่า

          ผู้ร้องขอจดทะเบียนหย่า จะต้องไปยื่นคำร้องฯ ขอจดทะเบียนหย่าด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่ ไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นผู้ใดมาดำเนินการแทนได้ เนื่องจากต้องลงลายมือชื่อของทั้งสองฝ่ายต่อหน้านายทะเบียน และต้องมีพยานรับทราบการขอจดทะเบียนหย่าด้วย

1. เอกสารประกอบของคู่หย่าที่มีสัญชาติไทย

          1. คำร้องขอจดทะเบียนหย่า (ดาวโหลดจากลิงค์ด้านล่าง) 

          2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง 

          3. ทะเบียนบ้านตัวจริง หรือฉบับคัดสำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีตราประทับรับรองจากที่ว่าการอำเภอ (ฉบับคัดสำเนาจะต้องมีอายุไม่เกิน  3 เดือน นับจนถึงวันที่มายื่นต่อสถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่)

          4. หนังสือเดินทางตัวจริง 

          5. คำพิพากษาของศาล ให้ทำการหย่าได้ (หากมี)

          6. ทะเบียนสมรสตัวจริง

          7. หนังสือสัญญาหย่า (ดาวโหลดจากลิงค์ด้านล่าง) 

2. เอกสารประกอบของคู่หย่าที่มีสัญชาติอื่น

          1. หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาหน้าที่มีรูปถ่ายของผู้ถือ หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ พร้อมสำเนาด้านหน้าและด้านหลัง 1 ชุด

          2. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

          3. ทะเบียนสมรสตัวจริง

3. ในการนี้คู่หย่าต้องหาพยานมาลงนามจำนวน 2 คน ซึ่งต้องเตรียมเอกสารของพยานมาดังนี้ 

            1. หากพยานเป็นบุคคลสัญชาติไทย เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

            2. หากพยานเป็นบุคคลสัญชาติอื่นๆ ให้เตรียมสำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งาน 6 เดือนขึ้นไป 1 ฉบับ

เรื่องควรทราบ

- กรณีที่เป็นการหย่าโดยความยิมยอมของทั้งสองฝ่ายและมีบุตรทั้งสองฝ่ายจะต้องทำความตกลงเป็นหนังสือว่า ฝ่ายใดจะเป็นผู้ปกครองบุตร หากไม่สามารถตกลงกันได้ หรือไม่ได้มีการตกลงกันทั้งคู่จะต้องนำเรื่องขึ้นให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาดว่าฝ่ายใดควรเป็นผู้ปกครองบุตร

หากเป็นการหย่าโดยคำพิพากษาของศาล และศาลได้ตัดสินแล้วว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ปกครองบุตร สถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่ ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ได้

เอกสารประกอบ

services-20180123-143020-525227
services-20180123-143010-317940