หนังสือมอบอำนาจ | Power of Attorney

หนังสือมอบอำนาจ | Power of Attorney

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 พ.ค. 2566

| 5,997 view

หนังสือมอบอำนาจ

หากไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทย แต่มีความประสงค์จะดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารที่หน่วยงานราชการไทย เช่น

1. ขอคัดสำเนาเอกสารประจำตัวบุคคลต่างๆ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสูติบัตร สำเนาทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว สำเนาทะเบียนสมรสและหย่า
2. ขอหนังสือรับรองต่างๆ เช่น หนังสือรับรองความเป็นโสด หนังสือรับรองบุคคลติดรูปถ่าย หนังสือรับรองสถานที่เกิด หนังสือรับรองประวัติการยื่นขอทำใบอนุญาตขับรถยนต์
3. ขอบันทึกทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว-สมรสและหย่า
4. กรณีบิดามารดาอาศัยอยู่ในประเทศเวียดนาม และประสงค์ให้ผู้อื่นพาบุตรไปทำหนังสือเดินทางที่กระทรวงการต่างประเทศไทย
5. ดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับที่ดิน

สามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือมอบอำนาจได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งไปดำเนินการแทนที่หน่วยงานราชการไทย

โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

  • หนังสือมอบอำนาจ ผู้มอบอำนาจต้องลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่สถานกงสุลใหณ่ฯ (แบบฟอร์ม)
  • หนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชน* (ฉบับจริงและสำเนา) ของผู้มอบอำนาจ
  • บัตรประจำตัวประชาชน* (สำเนา) ของผู้รับมอบอำนาจ
  • เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการมอบอำนาจ
* กรณีคนไทย สามารถใช้บัตรประชาชนแทนได้
 
ค่าธรรมเนียม : 15 ดอลลาร์สหรัฐ / ฉบับ (รับชำระเป็นเงินสดสกุลดอลลาร์สหรัฐ(usd)เท่านั้น)
 
ระยะเวลาดำเนินการ : 2 วันทำการ

นัดหมาย : กรุณานัดหมายล่วงหน้า (click)

เอกสารประกอบ

หนังสือมอบอำนาจ