หนังสือให้ความยินยอม | Letter of Consent

หนังสือให้ความยินยอม | Letter of Consent

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 มิ.ย. 2566

| 2,037 view

หนังสือให้ความยินยอม

          กรณีที่บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุยังไม่ถึง 20 ปี) หากบิดามารดาไม่สามารถพาบุตรไปทำหนังสือเดินทางที่กระทรวงการต่างประเทศไทย สามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือยินยอมได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

เอกสารของบิดา/มารดา ที่เป็นสัญชาติไทย

  • หนังสือให้ความยินยอม ผู้ให้ความยินยอมต้องลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่สถานกงสุลใหณ่ฯ
  • บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (ฉบับจริงและสำเนา)
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุล

เอกสารของบิดา/มารดา ที่เป็นชาวต่างชาติ

  • หนังสือให้ความยินยอม ผู้ให้ความยินยอมต้องลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่สถานกงสุลใหณ่ฯ
  • หนังสือเดินทาง (ฉบับจริงและสำเนา) ของบิดา/มารดา                           

เอกสารของบุตร

  • สำเนาหนังสือเดินทาง
  • สำเนาสูติบัตร
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือใบเปลี่ยนนามสกุล

** ดาวโหลดแบบฟอร์มหนังสือยินยอมที่นี่

ค่าธรรมเนียม : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 
ระยะเวลาดำเนินการ : 2 วันทำการ

นัดหมาย : กรุณานัดหมายล่วงหน้า (click)