การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน | Thai ID Card

การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน | Thai ID Card

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2566

| 5,238 view
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เปิดให้บริการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้เเก่บุคคลสัญชาติไทยผู้มีถิ่นพำนักในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งเเต่วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป

บัตรประจำตัวประชาชนไทย

 

การเตรียมหลักฐานการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน

1. กรณีบัตรหมดอายุ (ไม่อนุญาตให้ทำบัตรก่อนบัตรหมดอายุ 60 วัน)
     หลักฐานที่ต้องนำมาเสดง:
     1.1 บัตรประชาชนใบเดิม

2. กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย
    หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง :
    2.1 สำเนาบัตรประชาชนใบเดิม (หากมี)
    2.2 หลักฐานเอกสารซึ่งมีรูปถ่ายของผู้ขอมีบัตรที่ทางราชการไทยออกให้ เช่น หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ เป็นต้น
    2.3 ในกรณีสูญหายเป็นเวลานาน จำเป็นต้องมีพยานหลักฐานบุคคล

3. ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากบัตรชำรุดในสาระสำคัญ
    หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง :
    3.1 บัตรประชาชนใบเดิม
    3.2 หลักฐานเอกสารซึ่งมีรูปถ่ายของผู้ขอมีบัตรที่ทางราชการไทยออกให้ เช่น หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ เป็นต้น
 

4. ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล
    หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง:
    4.1 บัตรประชาชนใบเดิม
    4.2 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล
   

5. ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลี่ยนที่อยู่
    หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง:
    5.1 บัตรประชาชนใบเดิม
    5.2 เอกสารการเปลี่ยนที่อยู่
  

 

บุคคลที่ไม่สามารถทำบัตรประชาชนไทยในต่างประเทศได้
1. ผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง
2. ผู้ที่บัตรหมดอายุเป็นเวลานานและข้อมูลยืนยันตัวตนไม่ชัดเจน (ต้องตรวจสอบ)
3. ผู้ที่ไม่มีข้อมูลการทำบัตรประชาชนใบแรกที่ประเทศไทย

 

อัตราค่าธรรมเนียม

  รายการ ค่าธรรมเนียม
1. บัตรหมดอายุ - ไม่มีค่าธรรมเนียม -
2. บัตรหาย 5 USD
3. เปลี่ยนชื่อ/สกุล 5 USD
4. บัตรชำรุด 5 USD
5. เปลี่ยนที่อยู่ 5 USD

 

ขั้นตอนการให้บริการการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน
– กรอกข้อมูล online เพื่อทำการนัดหมายล่วงหน้า

เมื่อถึงวันนัดหมาย 
– แจ้งชื่อที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พร้อมแสดงหลักฐานการนัดหมาย
– ตรวจสอบลายนิ้วมือ / ถ่ายรูป
– พิมพ์บัตร
– รับบัตร


ระยะเวลา 15 นาที