การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน | Thai ID Card

การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน | Thai ID Card

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 1,516 view
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เปิดให้บริการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้เเก่บุคคลสัญชาติไทยผู้มีถิ่นพำนักในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งเเต่วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป

บัตรประจำตัวประชาชนไทย

 

การเตรียมหลักฐานการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน

1. กรณีบัตรหมดอายุ (ไม่อนุญาตให้ทำบัตรก่อนบัตรหมดอายุ 60 วัน)
     หลักฐานที่ต้องนำมาเสดง: 1.บัตรประชาชนใบเดิม

2. กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย
    หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง :
    2.1 สำเนาบัตรประชาชนใบเดิม (ถ้ามี)
    2.2 หลักฐานเอกสารซึ่งมีรูปถ่ายของผู้ขอมีบัตรที่ทางราชการไทยออกให้ เช่น E-Passport ใบขับขี่ เป็นต้น
    2.3 ในกรณีสูญหายเป็นเวลานาน จำเป็นต้องมีพยานหลักฐานบุคคล

3. ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากบัตรชำรุดในสาระสำคัญ
    หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง :
    3.1 บัตรประชาชนใบเดิม
    3.2 หลักฐานเอกสารซึ่งมีรูปถ่ายของผู้ขอมีบัตรที่ทางราชการไทยออกให้ เช่น E-Passport ใบขับขี่ เป็นต้น
 

4. ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล
    หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง:
    4.1 บัตรประชาชนใบเดิม
    4.2 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล
   

5. ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลี่ยนที่อยู่
    หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง:
    5.1 บัตรประชาชนใบเดิม
    5.2 เอกสารการเปลี่ยนที่อยู่
  

 

บุคคลที่ไม่สามารถทำบัตรประชาชนไทยในต่างประเทศได้
1. ผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง
2. ผู้ที่บัตรหมดอายุเป็นเวลานานและข้อมูลยืนยันตัวตนไม่ชัดเจน (ต้องตรวจสอบ)
3. ผู้ที่ไม่มีข้อมูลการทำบัตรประชาชนใบแรกที่ประเทศไทย

 

อัตราค่าธรรมเนียม
1. บัตรหมดอายุ                 ไม่มีค่าธรรมเนียม 

2. บัตรหาย                       ฉบับละ 100 บาท  (5.00USD)
3. เปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล       ฉบับละ 100 บาท  (5.00USD)
4. บัตรชำรุด                     ฉบับละ 100 บาท  (5.00USD)
5. เปลี่ยนที่อยู่                  ฉบับละ 100 บาท  (5.00USD)

 

ขั้นตอนการให้บริการการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน
– กรอกข้อมูล online เพื่อทำการนัดหมายล่วงหน้า

เมื่อถึงวันนัดหมาย 
– แจ้งชื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พร้อมหลักฐานการฉีดวัคซีน 2 เข็ม (หากไม่มีต้องมีหลักฐานการตรวจ Covid-19)
– ตรวจวัดอุณหภูมิ  
– ตรวจสอบลายนิ้วมือ / ถ่ายรูป
– พิมพ์บัตร
– รับบัตร


ระยะเวลา 15 นาที

ติดต่อสอบถามได้เพิ่มเติมได้ที่ 

- Facebook: Royal Thai Consulate-General, Ho Chi Minh City
- Line Official: @rtcg.hcmc