การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2566

ประกาศ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

5 พ.ค. 2566

ประกาศกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เรื่อง ผลการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร

30 เม.ย. 2566

Infographic : ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนแบบคูหาที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ 30 เมษายน 2566

27 เม.ย. 2566

Infographic: ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 30 เม.ย. 2566

25 เม.ย. 2566

ประกาศกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ประจำที่เลือกตั้ง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์

18 เม.ย. 2566

Infographic : วิธีการตรวจสอบผลการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

7 เม.ย. 2566

Infographic : วิธีการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในเวียดนาม

24 มี.ค. 2566

Infographic : วิธีลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

24 มี.ค. 2566

ประกาศกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

24 มี.ค. 2566